HHD Torah Readings

Rosh Hashanah Day 1

Aliyah  #1 Text Aliyah #1 Audio on YouTube

Aliyah #2A Text  Aliyah #2a Audio on YouTube

Aliyah #2B Text  Aliyah #2b audio on YouTube

Aliyah #3A Text Aliyah #3a Audio on YouTube

Aliyah #3B Text Aliyah #3B Audio on YouTube

Aliyah #4 Text Aliyah #4 Audio on YouTube

Aliyah #5 Text Aliyah #5 Audio on YouTube

Maftir Text Maftir Audio on You Tube

Rosh Hashanah Day 2

Aliyah #1 Text  Aliyah #1 Audio on YouTube

Aliyah #2 Text Aliyah #2 Audio on YouTube

Aliyah #3 Text  Aliyah #3 Audio on YouTube

Aliyah #4 Text Aliyah #4 Audio on YouTube

Aliyah #5 Text Aliyah #5 Audio on YouTube

Maftir Text Maftir Audio on You Tube

Yom Kippur (Weekday)

Aliyah #1 Text

 

Aliyah #2 Text

 

Aliyah #3 Text

Aliyah #4 Text 

Aliyah #5 Text 

Aliyah #6 Text 

Maftir Text

 

Yom Kippur (Shabbat)

Aliyah 1 Text (Audio - Stop at 1:20)

Aliyah 2 Text (Audio - Begin at 1:20)

Aliyah 3 Text

 

Aliyah 4 Text 

Aliyah 5 Text

Aliyah 6 Text 

Aliyah 7 Text

Maftir   Text

 

Fri, November 24 2017 6 Kislev 5778