HHD Torah Readings

Rosh Hashanah Day 1

Aliyah  #1 Text Aliyah #1 Audio on YouTube

Aliyah #2A Text  Aliyah #2a Audio on YouTube

Aliyah #2B Text  Aliyah #2b audio on YouTube

Aliyah #3A Text Aliyah #3a Audio on YouTube

Aliyah #3B Text Aliyah #3B Audio on YouTube

Aliyah #4 Text Aliyah #4 Audio on YouTube

Aliyah #5 Text Aliyah #5 Audio on YouTube

Maftir Text Maftir Audio on You Tube

Rosh Hashanah Day 2

Aliyah #1 Text  Aliyah #1 Audio on YouTube

Aliyah #2 Text Aliyah #2 Audio on YouTube

Aliyah #3 Text  Aliyah #3 Audio on YouTube

Aliyah #4 Text Aliyah #4 Audio on YouTube

Aliyah #5 Text Aliyah #5 Audio on YouTube

Maftir Text Maftir Audio on You Tube

Yom Kippur 

Aliyah #1 Text

Aliyah #2 Text

Aliyah #3 Text

Aliyah #4 Text

Aliyah #5 Text

Aliyah #6 Text

Maftir Text

Wed, July 26 2017 3 Av 5777